Doble titulació: Grau en Enginyeria Forestal i Grau en Conservació de la Natura

Pla d'estudis i guies docents

El doble títol de Grau en Enginyeria Forestal i Grau en Conservació de la Naturalesa s'obté després d'haver superat 315 crèdits ECTS. Té una durada de 5 anys. Un crèdit equival a 25 hores de treball de l'estudiant, 10 de les quals són presencials (és a dir, són activitats dels estudiants amb el professorat). Els crèdits s'obtenen cursant assignatures que són, generalment, semestrals. La càrrega mitjana de crèdits per any és de 60.

ESTRUCTURA DEL TÍTOL
Matèries bàsiques (FB) 60
Matèries obligatòries (B) 177
Matèries optatives (O) 48
Pràctiques externes 12
Treball final de grau 18
TOTAL CRÈDITS 315


Enllaç a la Guia Acadèmica

En el següent enllaç podeu consultar els correquisits que s'han de complir a l'hora de matricular les assignatures.

Curs 2021-22

1r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102414 BIOLOGIA I GENÈTICA FORESTAL T 6
102411 FÍSICA T 9
102413 QUÍMICA T 9
102412 MATEMÀTIQUES I T 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102415 BOTÀNICA FORESTAL B 9
102416 CIÈNCIES DE LA TERRA T 6
102422 MATEMÀTIQUES II T 6
102417 ECOLOGIA, ECOFISIOLOGIA VEGETAL I ZOOLOGIA FORESTAL B 9
2n CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102423 PRÀCTIQUES INTEGRADES I B 6
102421 HIDROLOGIA FORESTAL B 6
102424 TOPOGRAFIA, SIG I TELEDETECCIÓ B 6
102420 ENGINYERIA HIDRÁULICA FORESTAL B 6
102410 EXPRESSIÓ GRÀFICA I CARTOGRAFIA T 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102427 OBRES FORESTALS B 6
102428 PRÀCTIQUES INTEGRADES II B 6
102426 ESTADÍSTICA I INFORMÀTICA T 6
102429 REPOBLACIÓ FORESTAL B 6
102453 CANVI GLOBAL B 6
102425 ECONOMIA DE L'EMPRESA T 6
3r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102431 ENGINYERIA DEL MEDI FORESTAL B 6
102432 GESTIÓ DE LA FAUNA B 6
102451 ECOSISTEMES TERRESTRES I AQUÀTICS B 9
102430 DASOMETRIA, INVENTARIACIÓ I MOSTREIG FORESTAL B 6
102433 ORDENACIÓ FORESTAL I PASCICULTURA B 9
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102437 SILVICULTURA B 6
102436 PRÀCTIQUES INTEGRADES III B 6
102435 INCENDIS I SANITAT FORESTAL B 9
102434 FOREST I INDÚSTRIA B 9
4t CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102454 SOCIOLOGIA I GESTIÓ DE CONFLICTES AMBIENTALS B 6
102442 PROJECTES B 6
102441 POLÍTICA I LEGISLACIÓ FORESTAL B 6
102484 JARDINERIA O 6
102456 RESTAURACIÓ D'ECOSISTEMES B 6
102440 PLANIFICACIÓ TERRITORIAL I AMBIENTAL B 9
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102448 TÈCNIQUES AVANÇADES DE DIAGNÒSTIC B 6
102480 AVALUACIÓ I RESTAURACIÓ D'ESPAIS DEGRADATS O 6
102483 GESTIÓ AMBIENTAL O 6
102470 CONSERVACIÓ I BIODIVERSITAT O 6
102472 METEOROLOGIA APLICADA AL MEDI AMBIENT O 6
102458 PAISATGE I CONNECTIVITAT ECOLÒGICA B 6
102462 BIOECONOMIA I PETJADA ECOLÒGICA O 6
102459 RISCOS NATURALS O 6
5è CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102467 PRÀCTIQUES EXTERNES B 12
102482 ENGINYERIA AMBIENTAL O 6
102476 SILVICULTURA FUNCIONAL O 6
102461 GEOESTADÍSTICA I TÈCNIQUES D'OBSERVACIÓ GLOBAL O 6
102471 FUSTA EN LA CONSTRUCCIÓ O 6
102464 GESTIÓ D'ESPAIS URBANS I PERIURBANS O 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102467 PRÀCTIQUES EXTERNES B 12
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102467 PRÀCTIQUES EXTERNES B 12
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102444 TREBALL DE FI DE GRAU B 12
102468 TREBALL DE FI DE GRAU B 6